แบบสำรวจข้อมุลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี2559

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัล

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ร.ร.บ้านโคกก่อง

แบบกรอกข้อมูลการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ สพป.สกลนคร เขต 1

แบบขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2559

สื่อการเรียนรู้ ผลิตโดยโรงเรียนบ้านสร้างค้อฯ

วีดีโอ

แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปีงบประมาณ 2559

ARS ท่าแร่

เอกสารสำหรับโรงเรียนท่าแร่วิทยา(ดาวน์โหลด)

868096  868097  868098  868099

ดาวน์โหลดรายละเอียด ฯกิจกรรมบูรณาการสืบสานสารานุกรมไทยฯ

859299

859300

เกณฑ์การตัดสินกิจกรรม

แบบกรอกประวัติและผลงานผู้สมัคร

แบบรายงาน 59

แบบรายงานกลยุทธ์จุดเน้น

แบบรายงานมาตรฐานสำนักงาน

ปก

ร่างผู้รับผิดชอบกลยุทธ์

Previous Older Entries

facebook Sornor Toom

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.