แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี59

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี2559

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัล

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ร.ร.บ้านโคกก่อง

แบบกรอกข้อมูลการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ สพป.สกลนคร เขต 1

แบบขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2559

สื่อการเรียนรู้ ผลิตโดยโรงเรียนบ้านสร้างค้อฯ

วีดีโอ

แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปีงบประมาณ 2559

ARS ท่าแร่

เอกสารสำหรับโรงเรียนท่าแร่วิทยา(ดาวน์โหลด)

868096  868097  868098  868099

ดาวน์โหลดรายละเอียด ฯกิจกรรมบูรณาการสืบสานสารานุกรมไทยฯ

859299

859300

เกณฑ์การตัดสินกิจกรรม

แบบกรอกประวัติและผลงานผู้สมัคร

แบบรายงาน 59

แบบรายงานกลยุทธ์จุดเน้น

แบบรายงานมาตรฐานสำนักงาน

ปก

ร่างผู้รับผิดชอบกลยุทธ์

Previous Older Entries

facebook Sornor Toom