โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน


โครงการ                            ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

                                           ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

ผู้รับผิดชอบ                      นางพรชนก  พรมอารักษ์

ระยะเวลาดำเนินการ        ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

*****************************************************************************

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย  การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี  และตรงกับความสนใจ  การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน  ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่  ดังนั้น  การอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัย  จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี  “๒๕๔๙ เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและทำให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง  ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) พบว่า  มาตรฐานที่  ๖  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีเพียงร้อยละ  ๒๔ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้  และในกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ได้ให้น้ำหนักของความสำคัญของมาตรฐานที่  ๖ สูงถึงร้อยละ  ๑๕  จากมาตรฐานการประเมิน  ๗  มาตรฐาน

ดังนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาในระดับพื้นที่  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพํฒนาห้องสมุด  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ ขึ้น  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนัก  สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญของการอ่าน เร่งรณรงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศให้ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อทราบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนและสภาพการอ่านของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสร้างนักเรียนต้นแบบนักการอ่าน

๓.  เพื่อส่งเสริม ยกย่องเชิดชู  นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  โรงเรียนที่พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

๔.  เพื่อสร้างเครือข่าย สำหรับครูบรรณารักษ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือช่วยเหลือกัน

เป้าหมาย


            เป้าหมายเชิงปริมาณ
                  ๑. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสกลนคร เขต ๑  ทุกโรง
๒. ได้ good  practice /นวัตกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิต  ในกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยรายการละ   ๑๐ นวัตกรรม
๓. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียน  ที่สมัครเข้าประกวดกิจกรรมรักการอ่าน   และได้รับรางวัลผ่านเกณ์การคัดเลือกในระดับ ดีมาก ( คะแนน 80-100)
๔ .  ได้กลุ่มเครือข่ายครูบรรณารักษ์ออนไลน์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

โรงเรียนในสังกัด  ดำเนินงานพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ  สามารถกระตุ้น  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยความร่วมมือรณรงค์ให้ชุมชน  หน่วยงาน  องค์กรอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ขั้นตอน/กิจกรรม (มีทาง  วางธง สร้างทีม ให้ทุน พาทำ เผยแพร่ เชิดชู)


กิจกรรมที่ ๑ (มีทาง  วางธง) ศึกษาสภาพปัญหา จัดทำแผนการดำเนินงาน   กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
             ๑.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเกณฑ์ เพื่อจัดกลุ่ม โรงเรียนที่ดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ได้แก่ กลุ่มดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง
๑.๒ โรงเรียนประเมินตนเองว่าอยู่ในกล่มใด
๑.๓ โรงเรียนจัดทำแผนดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามข้อมูลที่ประเมินตนเอง
๑.๔ จัดประชุมปฏิบัติการแบบจุดนัดนัดละ 10-12 ร.ร.  โดยใช้ศูนย์อำนวยการเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารโรงเรียน ครุที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ครูบรรณารักษ์   ประเด็นการประชุมคือการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน

กิจกรรมที่ ๒  (สร้างทีม)  เรื่องการมีส่วนร่วม  การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันละกัน
๒.๑  สร้างเครือข่ายกลุ่ม “ครูบรรณารักษ์ออนไลน์”
๒.๒ สำรวจและคัดเลือกกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี (good practice)
๒.๓ สำรวจและคัดเลือกกิจกรรม/แผนการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระที่บูรณาการการอ่าน

กิจกรรมที่ ๓ ( ให้ทุน  พาทำ)สร้างนักเรียนต้นแบบนักอ่านโดยกิจกรรมเดอะสตาร์ยอดนักอ่านหรือกิจกรรมอื่นๆ
๓.๑ ให้งบประมาณในการดำเนินการในระดับโรงเรียนและระดับศูนย์อำนวยการเครือข่าย และให้ศูนย์อำนวยการเครือข่ายเข้าระดับเขตพื้นที่ศูนย์ละ1 คน
๓.๒  ดำเนินการในระเขตพื้นที่ ดังนี้
๓.๒.๑ จัดเข้าค่ายนักเรียนและครูทีรับผิดชอบกิจกรรมเดอะสตาร์ยอดนักอ่านศูนย์ละ ๑ คน  รวม 34 คน  (ให้ความรู้เรื่องการอ่านแบบจับใจความและวิเคราะห์  การพูดนำเสนอ  การสร้างเว็บบล็อกเผยแพร่เรื่องที่อ่าน )
๓.๒.๒ จัดกิจกรรม เดอะสตาร์ยอดนักอ่าน โดยเชิญนักร้องหรือดาราที่เป็นแบบอย่างเรื่องการเป็นนักอ่านมาร่วมเป็นกรรมการตัดัดสิน
๓.๒.๓ จัดทำวีดีทัศน์กิจกรรมเดอะสตาร์ยอดนักอ่านเผยเป็นแนวทางในการนำกิจกรรมไปปรับใช้หรือดำเนินการในโรงเรียน
๓.๓ จัดประกวดกิจกรรม “นักเรียน ครู ผู้บริหารรักการอ่าน สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ BLOCKห้องสมุดมีชีวิต”
๓.๓.๑  จัดทำรายละเอียดและเกณฑ์การประเมิน
๓.๓.๒ แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียน เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๓.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่
๓.๓.๔  ดำเนินการประเมิน
๓.๓.๕ สรุปผลการประเมินคัดเลือก
๓.๓.๖ ประกาศผล/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่๔ (เผยแพร่ เชิดชู)   แลกเปลี่ยน เรียนรู้  ประกาศเกียรติคุณ
                 ๔.๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย นำเสนอผลงาน(Symposium) ที่เป็น good/best practice การดำเนินงานส่งเสริมการอ่าน
๔.๒ รวบรวม good/best  practice  การดำเนินงานส่งเสริมการอ่าน เผยแพร่สู่เครือข่ายการพัฒนาผ่านเว็บไซต์/เว็บบล็อก
๔.๒ มอบใบประกาศประกาศเกียรติคุณ/เกียรติบัตร
กิจกรรมที่ ๕  รายงานผลการดำเนินงาน    จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖
๕.๑  แต่งตั้งคณะทำงาน
๕.๒ ดำเนินงานจัดทำเอกสารรายงานเป็นรูปเล่ม ฉบับสมบูรณ์  พร้อมจัดทำสำเนา
๕.๓ รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ ๖  พัฒนาห้องสมุดสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมสกลนคร  เขต ๑  ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
                  ๖.๑ จัดบรรยากาศทางกายภาพให้น่าสนใจ และให้ดูมีชีวิต
๖.๒ พัฒนาห้องสมุดให้เป็นระบบห้องสมุดอัตดนมัติ
๖.๓ จัดกิจกรรมจิบน้ำชาเสวนาประสาคนรักการอ่าน
๖.๔ จัดกิจกรรมหนังสือเล่มโปรดคนดัง

กิจกรรมที่ ๗  พัฒนาศึกษานิเทศก์/ผู้รับผิดชอบ   (ตามที่ สพฐ./หน่วยงานอื่นจัดขึ้น)

งบประมาณ

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จำนวน ๙๐,๐๐๐  บาท 

การประเมินผล

เกณฑ์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

๑.  ร้อยละ ๕๐ ของโรงเรียนในสังกัด  ดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้ในระดับดี๒.  โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ๑๐ โรง มี good  practice  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ที่เป็นต้นแบบได้ ๓. จำนวนโรงเรียนในสังกัดร้อยละ ๕๐ ส่งตัวแทนเข้าร่วม เข้าประกวดในระดับเขตพื้นที่๔.  ร้อยละ  ๕๐ ของจำนวนนักเรียนในสังกัด ที่อ่านหนังสือนอกจากหนังสือแบบเรียนอย่างน้อย ๒๐ เล่ม/คน/ปี
–  นิเทศ  ติดตาม-  นิเทศ  ติดตาม-  ประเมิน-  ประเมิน –  แบบนิเทศ  ติดตาม-  แบบนิเทศ  ติดตาม-  แบบประเมิน-  แบบประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ข้อมูลสภาพปัญหาด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนและสภาพการอ่านของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

๒. มีนักเรียนต้นแบบยอดนักอ่านระดับโรงเรียน ระดับศูนย์อำนวยการเครือข่าย และระดับเขตพื้นที่
๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๔. ได้เครือข่ายครูบรรณารักษ์ออนไลน์

๕. นักเรียน ครู  ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามความสามารถ

๖. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น

โฆษณา

19 ความเห็น (+add yours?)

 1. นิรนาม
  ก.พ. 20, 2012 @ 11:02:33

  ดีมากเลยค่ะ

  ตอบกลับ

  • นศท ชัยวิชาญ หงษืฟ้อน
   ต.ค. 17, 2013 @ 19:36:00

   ทรงพระเจริญ ผมรักนายหลวง นศท.ชัยวิชาญหงษ์ฟ้อน ชั้นปีที่ 4

   ตอบกลับ

 2. นารี บุระประโคน
  มี.ค. 17, 2012 @ 14:53:39

  ถ้าจะขอรับบริจากหนังสือจะขอได้จากที่ไหนค่ะ ที่โรงเรียนไม่ค่อยมีหนังสือให้นักเรียนอ่านเลยค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

  ตอบกลับ

 3. นิรนาม
  พ.ค. 24, 2012 @ 10:50:06

  เป็นโครงการที่เข้าถึงและเห็นความสำคัญของนักเรียนดีมาก

  ตอบกลับ

 4. ฝน
  ก.ค. 06, 2012 @ 09:46:33

  ดีมากๆเลยค่ะ

  ตอบกลับ

 5. นิรนาม
  ม.ค. 03, 2013 @ 10:39:44

  ทางโรงเรียนกำลังจะบริจาคหนังสือค่ะ ติดต่อที่ keamtu@hotmail.com หนังสือที่ รร เตรียมรอจะนำไปบริจาคเยอะมากค่ะ

  ตอบกลับ

 6. ครูบรรณารักษ์สกล
  ม.ค. 30, 2013 @ 13:49:17

  ขอรับจากร้านหนังสือสกลพิทยาก็ได้ครับ เคยไปขออยู่ลองไปติดต่อดู ร้านบริจาคทุกปี

  ตอบกลับ

 7. librarysk1
  ม.ค. 31, 2013 @ 06:21:40

  ขอบคุณ ครูบรรณารักษ์สกล และ คุณนิรนาม ค่ะ
  แอดมิน

  ตอบกลับ

 8. น้ำฝน
  ก.พ. 25, 2013 @ 13:13:29

  สวัสดีค่ะ คือว่าหนูเพิ่งจะเป็นครู และต้องดูแลห้องสมุดโรงเรียน เลยอยากได้คำแนะนำในการจัดห้องสมุด และอยากได้หนังสือหรือสื่อต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาลและประถมคะ ไม่ทราบว่าจะขอรับได้ที่ไหนบ้างค่ะ

  ตอบกลับ

 9. นิรนาม
  มิ.ย. 20, 2013 @ 18:45:56

  อยากร่วมกิจกรรมจังแต่อยู่ไกล

  ตอบกลับ

 10. นิรนาม
  ก.ค. 11, 2013 @ 09:49:39

  อยากขอรับบริจาคหนังสือค่ะ

  ตอบกลับ

 11. นิรนาม
  ส.ค. 08, 2013 @ 23:52:06

  โรงเรียนของคุณน้ำฝน และคุณนิรนามอยู่ที่ไหนคะ

  ตอบกลับ

 12. นิรนาม
  ส.ค. 15, 2013 @ 09:03:02

  บ่บอก

  ตอบกลับ

 13. อรพินทร์
  ต.ค. 24, 2013 @ 19:37:58

  ขอรับบริจาคหนังสือประวัติกีฬาประเภทต่างๆ ค่ะ

  ตอบกลับ

 14. นิรนาม
  ก.พ. 10, 2014 @ 19:51:01

  ผมจะขอพิซซา 1 ทาด จะสังที่ไหนครับ

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: