ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”

ด้วยสพฐ.ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”โดยได้ดำเนินการมาแล้ว ๕ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๑ จำนวน ๙ โรงเรียน รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ จำนวน ๑๒ โรงเรียน รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๕๖ โรงเรียน รุ่นที่ ๔ จำนวน ๖๑ โรงเรียน และรุ่นที่ ๕ จำนวน ๓๐ โรงเรียน ซึ่งส่งผลให้ขณะนี้มีโรงเรียนที่มีห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๑๙๖ โรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และได้มีการขยายผลในรุ่นที่ ๖ โดยรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ โรงเรียน ประกอบด้วยประเภทที่ ๑ โรงเรียนจะได้รับการสนับสนุน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) จำนวน ๓๐ โรงเรียน และประเภทที่ ๒ โรงเรียนจะได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วน คือได้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงานและกิจกรรมค่ายยุวบรรณารักษ์ จำนวน ๓๐ โรงเรียน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดประเภทที่ ๑ ต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนี้ในรุ่นที่ ๑ – ๕ (ซึ่งสพป.สกลนครเขต ๑ มี โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการแล้วใน รุ่นที่ ๑ แล้วคือ โรงเรียนท่าแร่วิทยา จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเฉพาะประเภทที่ ๒) ส่วนประเภทที่ ๒ พิจารณาจากคุณสมบัติของโรงเรียนและวันที่สมัคร โดยยึดการประทับตราไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ (สมัครได้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการกลับคืนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

โรงเรียนในโครงการรุ่น๑-๓

โรงเรียนในโครงการรุ่นที่๔

โรงเรียนในโครงการรุ่นที่๕

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: