แบบสำรวจห้องสมุดโรงเรียน

ด้วยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะจัดทำแผนความต้องการสิ่งก่อสร้างด้านห้องสมุดให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแผนพัฒนาประเทศในภาพรวม ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ในการนี้ จึงใคร่ขอสำรวจสภาพห้องสมุดโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามสภาพความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณด้านสิ่งก่อสร้างสำหรับห้องสมุดโรงเรียนในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป และโปรดส่งแบบสำรวจกลับคืนไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ponfoon@hotmail.com ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

ดาวโหลดแบบสำรวจ

แบบสำรวจสภาพห้องสมุดโรงเรียน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: