แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปีงบประมาณ 2559

ARS ท่าแร่

ดาวน์โหลดรายละเอียด ฯกิจกรรมบูรณาการสืบสานสารานุกรมไทยฯ

859299

859300

เกณฑ์การตัดสินกิจกรรม

แบบกรอกประวัติและผลงานผู้สมัคร

แบบรายงาน 59

แบบรายงานกลยุทธ์จุดเน้น

แบบรายงานมาตรฐานสำนักงาน

ปก

ร่างผู้รับผิดชอบกลยุทธ์

แบบสำรวจห้องสมุดโรงเรียน

ด้วยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะจัดทำแผนความต้องการสิ่งก่อสร้างด้านห้องสมุดให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแผนพัฒนาประเทศในภาพรวม ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ในการนี้ จึงใคร่ขอสำรวจสภาพห้องสมุดโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามสภาพความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณด้านสิ่งก่อสร้างสำหรับห้องสมุดโรงเรียนในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป และโปรดส่งแบบสำรวจกลับคืนไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ponfoon@hotmail.com ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

ดาวโหลดแบบสำรวจ

แบบสำรวจสภาพห้องสมุดโรงเรียน

ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”

ด้วยสพฐ.ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”โดยได้ดำเนินการมาแล้ว ๕ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๑ จำนวน ๙ โรงเรียน รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ จำนวน ๑๒ โรงเรียน รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๕๖ โรงเรียน รุ่นที่ ๔ จำนวน ๖๑ โรงเรียน และรุ่นที่ ๕ จำนวน ๓๐ โรงเรียน ซึ่งส่งผลให้ขณะนี้มีโรงเรียนที่มีห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๑๙๖ โรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และได้มีการขยายผลในรุ่นที่ ๖ โดยรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ โรงเรียน ประกอบด้วยประเภทที่ ๑ โรงเรียนจะได้รับการสนับสนุน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) จำนวน ๓๐ โรงเรียน และประเภทที่ ๒ โรงเรียนจะได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วน คือได้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงานและกิจกรรมค่ายยุวบรรณารักษ์ จำนวน ๓๐ โรงเรียน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดประเภทที่ ๑ ต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนี้ในรุ่นที่ ๑ – ๕ (ซึ่งสพป.สกลนครเขต ๑ มี โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการแล้วใน รุ่นที่ ๑ แล้วคือ โรงเรียนท่าแร่วิทยา จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเฉพาะประเภทที่ ๒) ส่วนประเภทที่ ๒ พิจารณาจากคุณสมบัติของโรงเรียนและวันที่สมัคร โดยยึดการประทับตราไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ (สมัครได้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการกลับคืนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

โรงเรียนในโครงการรุ่น๑-๓

โรงเรียนในโครงการรุ่นที่๔

โรงเรียนในโครงการรุ่นที่๕

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ

ดาวน์โหลดและแบ่งปัน E-Book ประตูสู่ชาดก

cover

 

ดาวน์โหลดเลย   http://ebooks.in.th/ebook/10633/

การประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

สพฐ.c]และสพป.สกลนคร เขต๑  ขอเชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค.๕๖ รายละเอียดดังแนบ

สิ่งที่แนบมาด้วย:

แบบบันทึกกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการตาม หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่ ศธ.04142/3478  ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2554 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อนำเข้าที่ประชุม ได้ที่นี่  (คลิก) แบบบันทึกการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คลิกดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อ่านดีๆมีทั้งทุนให้ทำและเกียรติบัตร

.เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ที่ร.ร.ควรทราบ

 

 1. แนวทางการ..
2. แบบสมัครอ..
3. แบบขอรับท..
4. แบบนิเทศการอ่าน
5. แบบนวัตกร..1
 6.แบบนวัตกรรม2
  7.เป้าหมาย
  8. แผนงาน1ป4ส
9.บทบาทหน้าที่

ประเภทของกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีหลายประเภทและสามารถจัดให้เป็นกิจกรรมรายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน  รายภาค  รายปีได้ตามความเหมาะสม

ประเภทของกิจกรรมส้งเสริมการอ่าน

Previous Older Entries