ผอ.ยอดนักอ่าน

โฆษณา

กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
คลิก  หนังสือเล่มโปรดของท่านฉลาด  วรรณทอง  รองผอ.สพป.สน. 1

หนังสือเล่มโปรด “คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา”

ขื่อหนังสือ   คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา
ผู้เขียน         ไชย ณ พล
เล่มโปรดของ  ศน.พรชนก  พรมอารักษ์

เป็นหนังสือที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา และพัฒนาคุณค่าของตน และวิธีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สรรพสิ่ง  และปรากฎการณ์ต่างในชีวิต อย่างเหนือชั้น…(ข้อความจากอารัมภบทของผู้เขียน)  ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ เพิ่มเติม

หนังสือ”สานฝัน” ของดร.พิษณุ ตุลสุข

              สานฝัน  รวมบทกวีนิพนธ์ของท่านดร.พิษณุ  ตุลสุข  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่รวบรวมเรื่องราว  แนวคิด มุมมองชีวิต  อุดมการณ์ โดยนำเสนอในรูปแบบของร้อยกรอง  ซึ่งเป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่ง